Унапредување и зајакнување на социјалниот дијалог-семинар организиран од Европските социјални партнери

Унапредување и зајакнување на социјалниот дијалог-семинар организиран од Европските социјални партнери

декември 28, 2021

Целите на семинарот беа : Презентирање на ЕУ социјалниот дијалог и неговите резултати и улогата на европските и националните организации;
– Состојба  на колективното договарање на национално ниво и инструменти за имплементација и следење на ЕУ социјален дијалог;
– Придобивки  од надворешни ЕУ и меѓународни претставници и примери од националните и секторските социјални партнери од други земји;
– Фокус на идни активности и соработка меѓу социјалните партнери, национално следење на најдобар начин за изградба на капацитетот на социјалните партнери.
На семинарот се одржаа  посебни состаноци со работодавачите и синдикатите и заеднички пленарни седници.

Во текот на семинарот сите учесници констатираа дека регионов заостанува во поглед на социјалниот дијалог во однос на државите со долгогодишна традиција во областа на социјалниот дијалог. Со помош на МОТ и користењето на добрите практики од странство треба да се забрза и унапреди и дијалогот во Македонија, Црна Гора и Србија.
Беше истакнато дека во иднина на ваквите семинари е потребно да се покануваат и преставници од владите, затоа што, нивното учество во социјалниот дијалот како трет партнер е од исклучително значење.