Гласот на бизнисот

0

претпријатија кои ги застапуваме

0

вработени во претпријатијата што ги застапуваме

Потписник на Општиот колективен договор за приватен сектор од стопанството и 10 колективни договори на гранка

Претставник на работодавачите во

Економско
социјалниот совет

Членка на Меѓународната организација на работодавачи од

2016 г.

Основана во

2004 г.

Предности од членството во ОРМ

ИНФОРМИРАЊЕ

Делување

ЕДУКАЦИЈА

УСЛУГИ

Истражување на плати - конкурентна плата

Алатки за спречување на вознемирување и насилство на работното место

Членки