Спогодба за изменување, дополнување и продолжување на колективниот договор за хемија

Спогодба за изменување, дополнување и продолжување на колективниот договор за хемија

декември 28, 2021

 

Претседателот на Здружението за хемиска индустрија при ОРМ Иван Голабоски и претседателот на Синдикатот за неметали и метали Зоран Мироновски на 13 април 2011 година потпишаа Спогодба за продолжување на Колективниот договор за хемиската индустрија за три години.