Промоција на стратешкиот план на ЛЕСС преку трибината на тема-Менторирање на ученици во компании – потреби и придобивки

Промоција на стратешкиот план на ЛЕСС преку трибината на тема-Менторирање на ученици во компании – потреби и придобивки

декември 28, 2021

Се заклучи дека е потребна поголема промоција на можноста менторите од  компаниите да ги обучуваат учениците во текот на  практичната настава, како и потребата на тие обуки да одат и наставниците за да знаат каква практична настава ќе следат учениците како и  да се запознаат родителите за придобивките коишто подоцна ќе ги има нивното дете ако редовно оди на практична настава во компании.
Стратешкиот план е за период од 2014-2017 ,а динамиката на реализација е согласно  Акцискиот  план на ЛЕСС на Град .
Имплементација на Стратешкиот план на ЛЕСС ќе придонесе за подобрување на состојбите и прашањата што се однесуваат на економско – социјалната положба на работниците и работодавците, а со тоа ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните на Град Скопје.