Политиките за заштита на мајчинството и родителско отсуство- работилница организирана од Меѓународната организација на трудот – 8 и 9 Јули 2014г

Политиките за заштита на мајчинството и родителско отсуство- работилница организирана од Меѓународната организација на трудот – 8 и 9 Јули 2014г

декември 28, 2021

На  повеќе сесии  во рамките на работилницата  беа разгледани светските практики и трендови во однос на заштитата на мајчинството и родителското отсуство ,меѓународните стандарди за труд , Законот за работни односи и колективните договори, како   и практичната примена на истите  во Македонија. Неда Коруновска, независен консултант ја презентираше  националната студија за мајчинството и татковството на работно место во Македонија, во чие подготвување учествуваше и ОРМ.
Истотака  беа презентирани и  добри практики и искуства од страна на трите партнери, претставници на работодавачите, синдикатите и Владата, за  развој на Акциски план за подигнување на свеста за мајчинството и се утврдија препораките  за понатамошно подобрување на легислативата и колективните договори во оваа област.