Четврта седница на Економско-социјалниот совет на која беа разгледани повеќе прашања од економската и социјалната сфера

Четврта седница на Економско-социјалниот совет на која беа разгледани повеќе прашања од економската и социјалната сфера

декември 28, 2021

24.01.2011

На четвртата седница на Економско – социјалниот совет со која претседаваше претседателот на ЕСС и министер за труд и социјална политика, г-дин Xhelal Bajrami, членовите на Советот разгледаа повеќе прашања од економска и социјална сфера.

Од страна на ЕСС беа разгледувани: Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2011 година, Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи,  исто така беа разгледувани и Предлозите за измена на Законот за работните односи доставена од Организацијата на работодавачите на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, Конфедерација на слободни синдикати  Предлог на Законот за изменување и дополување на Законот за трговија, Aкциониот  план за намалување на сивата економија за 2011 година, Информацијата за  реализација на акциониот план за намалување на сивата економија за  2010 година и Информацијата за привремена спреченост за работа – боледување.

По однос на овие прашања, членовите на Советот дадоа и свои мислења и сугести.

Покрај тоа членовите на Советот разменија мислења и по други актуелни прашања поврзани со регулативата од областа на трудот, колективните договори и нивната примена.