Зајакнување на социјалниот дијалог во секторите трговијата на мало, прехрамбената индустрија и земјоделскиот сектор во Македонија и Црна Гора

Зајакнување на социјалниот дијалог во секторите трговијата на мало, прехрамбената индустрија и земјоделскиот сектор во Македонија и Црна Гора

Зајакнување на социјалниот дијалог во секторите трговијата на мало, прехрамбената индустрија и земјоделскиот сектор во Македонија и Црна Гора
февруари 18, 2022

Партнери: Michale John

Категории: Investment

Времетраење: 21 August, 2015

Статус: In Process

Live demo: http://rabotodavaci.mk

Tags: finance, investment

Документи: ,

ПАРТНЕРИ:

– BDU Bildungswerk der Unternehmerverbände (германски работодавачи)
– Организација на работодавачи на Македонија
– Секторски синдикат(и) Македонија (АГРОСИНДИКАТ и ТРГОВИЈА)
– UPCG црногорските работодавачи
– Секторски синдикат(и) Црна Гора
– Словенечки синдикат

Времетраење: 15 декември 2011 – 14 декември 2012 (12 месеци)
Под-програма: Поддршка за европскиот социјален дијалог
Вкупен износ за македонските партнери 36250 ЕУР (29000 ЕЦ учество + 7250 ЕУР сопствено учество).