Зајакнување на социјалниот дијалог во секторите трговијата на мало, прехрамбената индустрија и земјоделскиот сектор во Македонија и Црна Гора

Зајакнување на социјалниот дијалог во секторите трговијата на мало, прехрамбената индустрија и земјоделскиот сектор во Македонија и Црна Гора

декември 28, 2021

 

Повик ЕУ програма:                    Индустриски односи и социјален дијалог – Прогрес
Подносител на предлогот:          ZDS асоцијација на работодавачи на Словенија

Партнери:

– BDU Bildungswerk der Unternehmerverbände (германски работодавачи)
– Организација на работодавачи на Македонија
– Секторски синдикат(и) Македонија (АГРОСИНДИКАТ и ТРГОВИЈА)
– UPCG црногорските работодавачи
– Секторски синдикат(и) Црна Гора
– Словенечки синдикат

Времетраење: 15 декември 2011 – 14 декември 2012 (12 месеци)
Под-програма: Поддршка за европскиот социјален дијалог
Вкупен износ за македонските партнери 36250 ЕУР (29000 ЕЦ учество + 7250 ЕУР сопствено учество).
Цели:
•    Промоција на имплементација на acquis communautaire во областа на социјалниот дијалог во Република Македонија и Црна Гора
•    Зголемување на свесноста и разбирање на работодавачите и претставниците на работниците за европскиот социјален дијалог
•    Адаптација на социјалниот дијалог на промените и предизвиците во вработувањето и работата, како што се модернизација на пазарот на трудот, флексибилност на работното време и социјална сигурност, вештини, квалитетот на работата и пристојна работа
•    Зајакнување на капацитетите на социјалните партнери во Словенија, Македонија и Црна Гора да придонесат кон европскиот социјален дијалог