За нас

За нас

декември 28, 2021

Нашата визија е Македонија да стане најбрзорастечка економија на Балканот до 2017 год.

Нашата мисија е креирање мерки, политики и активности на работодавачите низ координација и соработка со социјалните партнери , Владата и Синдикатот , со цел да се достигне нашата визија .

Основните цели и задачи на Организацијата е да ги застапува интересите на работодавачите воопшто и посебно во социјалното партнерство, да се грижи за развој и остварување на правата и слободите на работодавачите, колективно договарање, склучување и спроведување на Општиот колективен договор за стопанство во Р.М и Колективни договори на ниво на дејности.

Принципи на организацијата:

  • Членувањето во ОРМ е доброволно;
  • Сите членови на организацијата имаат право да учествуваат во нејзината работа;
  • Членството во ОРМ подразбира плаќање членарина;
  • ОРМ се залага за поголемо значење и улога на социјалниот дијалог

Кодекс на однесување

 

Извештаите за работa

 

Финансискиот извештај (гранд-членарина)