Усогласен и потпишан Колективен договор за хемиската индустрија

Усогласен и потпишан Колективен договор за хемиската индустрија

Усогласен и потпишан Колективен договор за хемиската индустрија
декември 28, 2021

Претседателот на ССМ  Живко Митревски на денешната средба истакна дека потпишувањето на договорот е во духот на определбата на социјалните партнери за создавање општество со уреден социјален дијалог. Целта на колективното договарање е да се утврди рамка која ќе ги спречи евентуалните конфликти во претпријатијата, да се уредат постапките при спорови и воопшто да се создава нормална атмосфера во работните средини.

Зоран Мироновски, претседател на Синдикатот за хемија, неметали и метали, потсети дека се внесени сите промени од Законот за работни односи, додека во Општиот колективен договор и понатаму во гранските колективни договори е можно проширување на работничките права. Со еден збор, правата во колективните договори можат да бидат поголеми од оние во законите, но во никој случај помали.