Трипартитната делегација од Македонија учествува на годишната Меѓународна конференција на трудот

Трипартитната делегација од Македонија учествува на годишната Меѓународна конференција на трудот

Трипартитната делегација од Македонија учествува на  годишната Меѓународна конференција на трудот
декември 28, 2021

 

Во своето обраќање, заменик министерот за труд стави акцент на континуираната заедничката соработка со социјалните партнери која што резултира со подобар бипартитен социјален дијалог, но и со  поттикнување на трипартитниот социјален дијалог на локално ниво. 

“Воспоставувањето на ефикасен и функционален социјален дијалог може да функционира доколку има изградени капацитети кај сите партнери . Од овие причини во рамките на своите можности, Владата на Република Македонија во изминатиот период во континуитет презема активности за подобрување на капацитетите преку тековно вклучување во подготовка, имплементација и следење на политики, стратешки документи и имплементација на проекти”, информираше заменик министерот за труд и социјална политика, Ибрахим Ибрахими.

 

(преземено од страната на МТСП)