The Employers contribute to reduce the unemployment with the European tools of the Slovak experience

The Employers contribute to reduce the unemployment with the European tools of the Slovak experience

Декември 28, 2021

 

Организацијата на работодавачи на Македонија – ОРМ во соработка со Регионалната развојна агенција од Сенец-Пезинок, Словачка во следните две години ќе реализира проект со основна цел создавање реформски алатки за да се намали невработеноста на Македонија преку соработката на работодавачите и јавниот сектор. Специфични цели на проектот се водење на регионална анализа на пазарот на трудот за вистинските потреби на работодавачите во врска со квалификувана работна сила, зајакнување на улогата и позицијата на ОРМ и другите релевантни институции кои се оперативни во доменот на вработувањето, елаборација на Стратегија за менаџмент на ОРМ и директно користење на европските реформските алатки во пракса преку словачкото искуство.  За достигнување на поставените цели и проблемите кои ќе се обидеме да помогнеме да се надминат како на пример невработеноста, мошне е важно да се создадат услови за соработка и вклучување на претставниците од јавните институции на централно, локално и регионално ниво бидејќи на крајот придонесуваме во заложбата да направиме услови за поголем раст и напредок, односно намалување на сиромаштијата во нашата земја.

Почетната конференција на проектот на која се поканети сите заинтересирани страни ќе се случи на 7 – ми декември од 10 до 12 часот во хотел Турист Бест Вестерн во Скопје.