Ангел Димитров

Ангел Димитров, дипломиран економист, Извршен директор на текстилната компанија АД„МОДА“ Св.Николеи Претседател наСобрание наОрганизација на работодавачи на МакедонијаДипломиран економист, кој веднаш по завршувањето на студиите започнувапрактично да гоприменува своето знаење воприватниот сектор.Од 1984 годинастануваИзвршен директор натекстилната компанија АД „МОДА“ Св.НиколеиУправител на ДОО „Камотекст“ Св.Николе. Своитеуспеси во текстилната индустрија го бележи речиси 40 годинии продолжи континуирано да давасвој придонес воприватниотсекторотво Македонија и во странство.Во 2008 година активно се вклучува воОрганизацијата на работодавачи на Македонијакако членна Управниот одбор изаменик претседател, за да подоцна во 2012година биде избранкакоПретседател на ОРМ. Одговорноста на работодавачите во градењето на политиките за развој настопанството и водењето на социјалниот дијалог на сите нивоа за создавање на подобра работнаклимае интерес на секој работодавач и какопретседателна ОРМсекогаш билподготвен да гислушнебарањата на работодавачите.Активен претседател и членна Економско социјалниот советкаде дава свој личен придонес кон развој на социјалниот дијалог иградење назаедничките ставовисо целда креирамеполитикипостигнуваќи консензус за општо добро.Со своето 38-годишно работно искуство во менаџирањето, 10 годинишно искуство како претседателна ОРМкако и 4 годишното искуство како пратеник во Собранието на РМ се уште една потврда засеопфатното знаење ипрактичната примена на легислативата во поглед на Законот за работниодноси, Законот за безбедност и здравје при работа. Како претседател на ОРМ директно е вклученво преговорите со социјалните партнери за Општиот колективен договор како претсавник наработодавачите исоцијален партнер достоен да го унапредува дијалогот со Синдикатите и соВладата, но и да ја интензивира соработката со останатите партнери во земјата и во странство.

Angel Dimitrov, graduate economist, Executive Director of the textile company AD “MODA” St. Nikole and President of the Assembly of the Organization of Employers of Macedonia (OEM).

Graduated economist, who immediately after graduation begins to practically apply his knowledge in the private sector. Since 1984 he has been the Executive Director of the textile company AD “MODA” St. Nikole and the Manager of the LLC “Kamotext” St. Nikole. It has been recording its successes in the textile industry for almost 40 years and has continued to contribute to the private sector in North Macedonia and abroad.

In 2008 he actively joined the Organization of Employers of Macedonia as a member of the Board of Directors and Vice President, and later in 2012 he was elected as a President of the OEM. The responsibility of employers in building policies for economic development and conducting social dialogue at all levels to create a better working climate is in the interest of every employer and as president of the ORM he was always ready to listen to the demands of employers. Active president and member of the Economic and Social Council where he gives his personal contribution to the development of social dialogue and building common positions in order to create policies achieving consensus for the common good.

With his 38 years of work experience in management, 10 years of experience as President of OEM and 4 years of experience as a Member of the Parliament of the Republic of Macedonia is another confirmation of the comprehensive knowledge and practical application of legislation regarding the Law on Labor Relations, Law on safety and health at work. As President of OEM, he is directly involved in the negotiations with the social partners for the General Collective Agreement as a representative of the employers and a social partner worthy of promoting the dialogue with the Trade Unions and the Government, but also to intensify the cooperation with other partners in the country and abroad.