Team List

OUR ADVISORS

Светлана Ристовска-Антиќ

Извршен директор

View Profile

Svetlana Ristovska-Antic

Executive director

View Profile

Белинда Николовска

Генерален секретар

View Profile

Belinda Nikolovska

Secretary General

View Profile

Дона Димов

Програмски менаџер

View Profile

Dona Dimov

Program Manager

View Profile

Ангел Димитров

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ НА ОРМ

Ангел Димитров, дипломиран економист, Извршен директор на текстилната компанија АД „МОДА“ Св.Николеи Претседател на Собрание на Организација на работодавачи на Македонија.

Со своето 38-годишно работно искуство во менаџирањето, 10 годинишно искуство како претседател на ОРМ како и 4 годишното искуство како пратеник во Собранието на РМ се уште една потврда за сеопфатното знаење ипрактичната примена на легислативата во поглед на Законот за работни односи, Законот за безбедност и здравје при работа. Како претседател на ОРМ директно е вклучен во преговорите со социјалните партнери за Општиот колективен договор како претсавник на работодавачите и социјален партнер достоен да го унапредува дијалогот со Синдикатите и со Владата, но и да ја интензивира соработката со останатите партнери во земјата и во странство.

View Profile

Angel Dimitrov

President of the Assembly of the Organization of Employers of Macedonia (OEM).

Angel Dimitrov, graduate economist, Executive Director of the textile company AD "MODA" St. Nikole and President of the Assembly of the Organization of Employers of Macedonia (OEM).

Graduated economist, who immediately after graduation begins to practically apply his knowledge in the private sector. Since 1984 he has been the Executive Director of the textile company AD "MODA" St. Nikole and the Manager of the LLC "Kamotext" St. Nikole. It has been recording its successes in the textile industry for almost 40 years and has continued to contribute to the private sector in North Macedonia and abroad.

View Profile