Студиска посета во Словачка од Проектот: COCURT – “Создавање услови за користење на реформните алатки на пазарот на труд во ЕУ и Макдонија преку трансфер на словачкото искуство”

Студиска посета во Словачка од Проектот: COCURT – “Создавање услови за користење на реформните алатки на пазарот на труд во ЕУ и Макдонија преку трансфер на словачкото искуство”

декември 28, 2021

 

Во Мартин се одржа посета во канцеларијата на Министерството за труд и социјална политика, како  и подготовка за програмата за обука на невработени лица во Македонија во соработка со словачките експерти. Потоа следеше подвижна работилница “ Леонардо да Винчипреку која работодавачите разменија искуства преку дискусија. Особено важна е и презентацијата и SCAN проектот со методите за насочување во кариерата  “ Kompetenzenbilanz” .

Студиската посета имаше за цел да им помогне на идните обучувачи преку стекнување на дополнителни информации од Словачкото искуство, успешно да ги извршат обуките на невработените согласно активностите на проектот.