Секторски индустрии

Секторски индустрии

декември 28, 2021

Основен облик на организирање и работење на Организацијата се здруженија на работодавачи по секторските индустрии.

Здружувањето по секторски индустрии претставува нашата сила и овозможува поврзување на работодавачите во рамки на една дејност. Преку тоа вие работодавачите можете посилно да делувате во застапување на вашите ставови кои произлегуваат од потребите на реалното стопанисување

 • Текстилна индустрија – Претседател Димитар Поповски
 • Кожарско и чевларска индустрија – Претседател Костадин Барзов
 • Градежна индустријата – Претседател Силјан Мицевски
 • Тутунска индустрија – Претседател Лидија Групчева
 • Земјоделство, прехрамбена и мелничко-пекарска индустрија – Претседател Зоран Даневски
 • Индустријата за хартија и целулоза, графичка дејност и издавачка дејност – Претседател Слободан Муцунски
 • Хемиска индустрија – Претседател Живка Петровска
 • Комунални дејности – Претседател Горан Митевски
 • Хотели, ресторани и кафетерии – Престедател Дончо Таневски
 • Туристичи услуги – Претседател Миле Спировски
 • Агенции за привремени вработувања – Претседател Раде Ненадиќ
 • Здружение на работодавачите од заштитните друштва – ЗАПОВИМ – Претседател Драги Милошевски

 

Здруженија на секторски индустрии и услуги во формирање:

 • Метална, електро индустрија и неметали
 • Енергетика,црна и обоена металургија
 • Преработка на дрво и производи од дрво
 • Трговија на големо и мало
 • Финансиско посредување
 • Сообраќај,складирање и врски