Секторски индустрии

Основен облик на организирање и работење на Организацијата се здруженија на работодавачи по секторските индустрии.

Здружувањето по секторски индустрии претставува нашата сила и овозможува поврзување на работодавачите во рамки на една дејност. Преку тоа вие работодавачите можете посилно да делувате во застапување на вашите ставови кои произлегуваат од потребите на реалното стопанисување

 • Текстилна индустрија
 • Кожарско и чевларска индустрија
 • Градежна индустријата
 • Тутунска индустрија
 • Земјоделство
 • Прехрамбена и мелничко-пекарска индустрија
 • Индустријата за хартија и целулоза, графичка дејност и издавачка дејност
 • Хемиска индустрија
 • Комунални дејности
 • Хотели, ресторани и кафетерии
 • Здружение на работодавачите од заштитните друштва – ЗАПОВИМ
 • Здружение за финансиско посредување
 • Здружение за регулаторни тела
 • Здружение на енергетика
 • Метална, електро индустрија и неметали
 • Енергетика,црна и обоена металургија
 • Преработка на дрво и производи од дрво
 • Трговија на големо и мало
 • Сообраќај,складирање и врски