Репрезентативните социјални партнери ОРМ и ССМ се спогодија за продолжување на Колективниот Договор во текстилната и кожарско чевларската индустрија

Репрезентативните социјални партнери ОРМ и ССМ се спогодија за продолжување на Колективниот Договор во текстилната и кожарско чевларската индустрија

декември 28, 2021

Овој износ на пресметковната вредност произлегува од Законот за Минимална плата и Член 10 во кој :

Во одделите во кои во јули 2011 година е исплатена просечна плата под нивото од 15.000 денари во бруто износ, во наредните три години се прави усогласување со износот на минимална плата, која се утврдува согласно со овој закон, со множење на истиот по следниве коефициенти:

–          0,778 за 2012 година;   (Минимална плата 8.050,00ден за 2012 год. по коефициентот 0,788 = 6.263,00ден )

–          0,852 за 2013 година и

–          0,926 за 2014 година.