Учество во

 • Економско – социјалниот совет Работни групи при ЕСС и МТСП
  • Комисија за утврдување на репрезентативност
  • Работна група на ЗРО
  • Работна група – Закон за мобинг
  • Работна група за АПВМ
  • Работна група за мониторинг на процесот на ангажирање на сезонски работници преку АВРМ
  • Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности за мажите и жените
 • Управен одбор на АВРМ
 • Одбор за акредитација и евалуација на високото образование
 • Управното тело на Координативното тело за општествена одговорност
 • Секторскиот комитет за следење на Оперативната програма за развој на човечки ресурси
 • Универзитетскиот совет на Универзитетот Свети Климент Охридски – Битола
 • Универзитетскиот совет на Универзитетот во Штип
 • Меѓугранична соработка , Бугарија и Албанија, во рамките на ИПА 4
 • Работна група за изработка на Национална стратегија за намалување на сиромаштијата
 • Национален советот за безбедност и здравје при работа
 • Номинирани три члена од ОРМ во Локалниот ЕСС во Куманово, Тетово, Гостивар, Скопје, Општина Гази Баба, Свети Николе, Велес, Ресен, Струмица, Штип, Битола
 • МОН – Управно тело за Стратегија и Акциски план за претприемничко учење
 • Национален совет за претприемништво и конкурентност