Работно обележан светскиот ден на штедењето

Работно обележан светскиот ден на штедењето

декември 28, 2021

 

 


 

Социјалните партнери од секторот за финансиско посредување го обележаа светскиот ден на штедење. На ниво на гранка за финансиско посредување потпишан е колективен договор. Социјалните партнери обележувајќи го светскиот ден на штедење го продолжија колективното преговарање и на состанокот се разгледуваа прашањата за најниската пресметковна единица и мерките кои може да се преземат за подобар социјален дијалог. Претседателот на здрружението од финансиски дејности г-ѓа Николина Миланова ја истакна силната потреба од здружување и кај работодавачите и кај синдикатите како основен предуслов за унапредување на социјалниот дијалог и колективното преговарање на сите нивоа.