Работилници за мирно решавање на работни спорови

Работилници за мирно решавање на работни спорови

Работилници за мирно решавање на работни спорови
декември 28, 2021

Покана за учество на семинар до членовите на ОРМ на тема Семинар за спречување и решавање на работни спорови на ниво на компанија. Подобро управување со вработени и менаџерски ресурси во компании

Семинарот го организира Организацијата на работодавачите на Македонија со финансиска подршка од Австриската Агенција за развој и Меѓународната Организација на трудот, во

Свети Николе на 23,02,2011, во Скопје на 03,03,2011 и во Охрид на 09,03,2011.

Целта на семинарот е  да им помогне на претставниците од компаниите подобро да се справат со работните спорови,преку практични примери како и со менаџирањето со човечките ресурси. Посебно ќе се издвојат техниките за мотивација на вработените преку неколку наслови: каква е теоријата за мотивација,од што се мотивирани вработените, која е потребата за мотивираност и сл. Како и причините за најчестите отсуства од работа и санкциите за неоправданото отсуство со интерактивно учество на сите учесници

На еднодневниот семинар ќе се презентираат презентациите подготвени од странски експерти Г-ѓа Ann Knowles,сениор специјалист за активности на организациите на работодавачи за Централна и Источна Европа,претставник од МОТ како и Robbie Gilbert ,специјалист за развој на човечки ресурси од Конфедерацијата на Британската Индустрија, а ќе бидат реализирани од стручниот тим на ОРМ.

За членовите на ОРМ учествопто на семинарот е без парична надокнада.