Работилница за јакнење на социјалниот дијалог во гранките текстил и трговија

Работилница за јакнење на социјалниот дијалог во гранките текстил и трговија

декември 28, 2021

 

Согласно проектите за јакнење на капацитетите на членовите Организацијата на работодавачи на Македонија на 30 Сеп и 1 Октомври 2010

Хотел Оаза – Штип, одржа Работилница за претставници на гранките текстил и трговијата Kолективното договарање на ниво на гранка.
Хотел Оаза – Штип 30 Сеп и 1 Октомври 2010

Овозможено од страна на Австриската Програма за Развој и Соработка со – ADA и Меѓународната организација на трудот – ILO
«Зајакнување на институционалните и законските Основи на социјален дијалог во земјите од Западен Балкан и Молдавија»

ЦЕЛ НА СЕМИНАРОТ

Целта на работилницата е да послужи како водич на работодавачите од гранките текстил и трговија во согледување на потребите и недостатоците од Колективното договарање на ниво на гранка.

На семинарот свое излагање ќе имаат тројца меѓународни експерти:
Anne Knowles, виш специјалист во «Активности на работодавачите за Централна и Источна Европа,
Stéphanie Le Berre , за правни и социјални прашања – Euratex (Конфедерација Европска конфекција и текстил)
Joze Smole, Јоже Smole, генерален секретар, ZDS, Здружението на работодавачи на Словенија
и двајца национални експерти:
М- р Димитар Стојановски , Претседател на Организацијата на работодавачи на Македонија
Румен Смилевски ,Управител Малина Велес