Прва конститутивна седница на Економско социјалниот совет

Прва конститутивна седница на Економско социјалниот совет

Прва конститутивна седница на Економско социјалниот совет
декември 28, 2021

Откако се усогласи, се потпиша Спогодбата за Економско – социјален совет (ЕСС) на 25.08.2010, со што званично се институционализира неговата функцијата и на 15.09.2010 се орджа првата конститутивна седница, на која Димитар Стојановски, претседател на Организацијата на работодавачи, изјави дека ЕСС ќе разгледува корпус закони значајни за социјалната, материјалната и економската положба на луѓето. Добро е што ќе постои институција во која ќе можат да се искажат сите наши предлози и мислења, истакна Стојановски. На седницата се формираа работна група за подготовка на Деловник за работа на ЕСС и се формираа работни тела на ЕСС.

Економско – социјален совет (ЕСС) е национално трипартитно тело формирано од Владата на Република Македонија и социјалните партнери репрезентативните синдикати и репрезентативните здруженијата на работодавачи на територијата на Република Македонија , согласно со Законот за работните односи.

ЕСС има советодавно – консултативна улога при креирање и имплементација на економски и социјални стратегии и политики и во ЕСС социјалните партнери ги усогласуваат интересите и го развиваат и промовираат социјалниот дијалог.

ЕСС е составен од 12 членови и тоа:

четири члена именува Владата на Република Македонија;

-четири члена именуваат репрезентативни синдикатите на територијата на Република Македонија. (ССМ и КСС)

-четирите члена именувани од Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ) се: Димитар Стојановски- Претседател на ОРМ, Ангел Димитров- зам. претседател, Раде Ненадиќ-Агенција Партнер и Славко Размилиќ-Комерцијална Банка АД.