Зајакнување на институционалните и законодавните институции за социјален дијалог во Западен Балкан и Молдова

Зајакнување на институционалните и законодавните институции за социјален дијалог во Западен Балкан и Молдова

Зајакнување на институционалните и законодавните институции за социјален дијалог во Западен Балкан и Молдова
февруари 18, 2022

Партнери: Michale John

Категории: Investment

Времетраење: 21 August, 2015

Статус: In Process

Live demo: http://agegap.eu/

Tags: finance, investment

Документи:
AGEGAP_STUDY_HUNGLER.pdf, AGEGAP_лого на проектотCOMPARATIVE_ANALYSIS AGEGAP.pdf, Leaflet_Infografika_A4_MACEDONIAN.pdf
National Report_Macedonia_structure OEM.pdf

ЗА ПРОЕКТОТ

•    Одредување на критериумите за репрезентативност на социјалните партнери во законските рамки
•    Со помош на експертите од МОТ беа одредени критериумите за репрезентативност на социјалните партнери и беа утврдени со ЗРО.
•    ОРМ ја доби можноста за да докаже , а оттука и да ја официјализира својата репрезентативност
– одлука за репрезентативност на државно ниво
– 11 одлуки за репрезентативност на ниво на гранка
Со стекнувањето на репрезентативност на ОРМ , членките се охрабрија и станаа поактивни и повлијателни во делувањето за пристап на нови челнки во организацијата.
Септември ,2010 година
•    Трипартитна подрегионална конференција и новата регулатива за основање на ЕСС
•    Подрегионална трипартитна конференција во јуни, 2010 год
Искуството на учесниците од ЕУ земјите за работата на националното трипартитно тело (ЕСС) овозможи бенефит за новиот состав на ЕСС кој подобро ги прикажува индустриските односи вклучувајќи ја и перспективата за родова еднаквост.
Беше потпишана спогодба за основање на ЕСС
Беше обезбеден институционален пристап за  работодавачите

ЈУНИ – ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА

•    Вештини за преговарање и колективно договарање на ниво на работодавач
•    Дводневни семинари за вештини за преговарање  и колективно договарање

Се овозможува зајакнување на капацитетите за членство во услови на :
-Подготовка за стратегија за преговори и колективно договарање
– техники за преговарање
– ставот на работодавачите за преговорите
– подготовка за планирање на менаџмент на трудовите права и други права

•    Се зголеми довербата за преговарање и интересот за нови колективни договори, како и квалитетот на преговорите на постоечките гранкови колективни договори и колективни договори на ниво на работодавач
•    септември 2008 година – април 2009 година
•    Обука за медиумите за социјален дијалог
•    еднодневни обуки за градење на капацитетите на медиумите за улогата на работодавачите и синдикатите
Признавање на улогата на ОРМ како социјален партнер од страна на медиумите , која е улогата и активностите во застапување на интересите на работодавачите во социјалната и економската сфера

АПРИЛ 2010 ГОДИНА

•    Спроведување на Безбедност и здравје при работа
•    Тридневна обука за MAOSH и персоналот на ОРМ од страна на обучувачите за спроведување на безбедност и здравје при работа
•    дводневна обука за инспекторите и социјалните партнери за проценување на одделни ризици ( работа на височина или работа со опасни материи )

ОКТОМВРИ . 2009 ГОДИНА – МАЈ , 2010 ГОДИНА

Обуки за компаниите одржани во 5 градови
Учесниците се здобија со знаење за основите на безбедност и здравје  при работа, обврски кои се однесуваат на  работодавачите според законот,  изготвувањ еизјава за безбедност и проценување на ризикот на работното место.

– Изготвени се упатства;
– Прирачник за проценка на професионален ризик;
– Прирачник за безбедност и здравје при работа;

Зголемена доверба преку членството;
Зајкнување на капацитетите на персоналот на организацијата;
Зголемување на свесноста за потребата за безбедност и здравје при работа во компаниите;
Предлозите за измени во ЗБЗР беа резимирани и поднесени до ЕСС
Да се намали износот на предвидената казна и да биде соодветна на прекршокот сторен од страна на правното лице

МАЈ – НОЕМВРИ , 2009 ГОДИНА

Изготвување на Прирачник за ЗРО – Упатство за практична примена
-Се одржаа четири презентирања низ Македонија и учествуваа над 100 работодавачи

Поголемо членство
Зголемена активност за размена на искуствата  помеѓу членовите
– Се создаде трипартитна работна група за ЗРО во рамките на ЕСС

–  Резимираните предлози во врска со измените на ЗРО , беа поднесени до групата во рамките на ЕСС и беа одобрени од страна на Советот и поднесени до Парламентот

АПРИЛ – НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА

– Заради неприменливоста на ЗРО и врз основа на завршните белешки од промовирањето на упатствата кои создадоа нови потреби за целосно ревидирање на предложените измени за ЗРО на тридневните обуки наменети за работодавачите и домашните експерти.

ЈУНИ – СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

Семинари за работодавачите за унапредување на социјалниот дијалог со колективно преговарање во секторот за текстилна индустрија и трговија
•    дводневни семинари за експерти од три меѓународни и два домашни експерти
•    цел : подобрување на вештините за колективно преговарање  во секторите за текстилната индустрија и трговија
-Учесниците се здобија со следниве искуства :
– Ефикасно преговарање на ниво на гранка – правила и практики
– Словенското искуство во текстилната индустрија до сега
– Европски трговски здруженија  и нивната улога
-Колективно преговарање во секторот за трговија
– Развивање стратегии , ставови и мислења за колективното преговарање
Зголемување на членството во гранките за трговија и се крена иницијатива за формирање ново здружение ;

СЕПТЕМВРИ – ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА

•    Семинари за спречување  и решавање на спорови од трудовата легислатива на ниво на компанија
•    Дводневни семинари со експерти од МОТ за работодавачите од големите компании
•    Персоналот на ОРМ беше обучен од обучувачи за мирно решавање на спорови

Обучувачите организираа тридневни семинари за решавање на спорови на ниво на компанија во кои учествуваа преку 100 компании
Учесниците се здобија со знаење за правилата за решавање спорови на ниво на претпријатие , селекција на персонал, интервју , комуникација и советување , менаџирање на отсуството на работа, воспоставување на систем за решавање на спорови во компаниите и др.
•    Може да се создаде нов систем
•    Поголемо членство
октомври 2010 година
јануари- март 2011 година
веб страница
Веб страницата е направена со најдобри перформанси
www.orm.org.mk
Обука на персоналот за ажурирање на веб локацијата
Со новата веб страница , системот стана подостапен за потребите на работодавачите за полесно да се даде брз и прецизен одговор назголемените барања за информации
•    Активности, идни планови и можни услуги беа видно презентирани
•    подобра видливост
•    постојана присутност
•    поголемо членство

ОКТОМВРИ , 2010 ГОДИНА

•    Работилница за ефикасните стратегии за социјалните и економски предизвици во регионот на Западен Балкан – Белград
•    Разменивме искуства помеѓу организациите на работодавачи од земјита на Балканот и искуствата на работодавачите од ЕУ и се заклучи дека одржливоста на компаниите треба да биде поддржана , што е и многу важно за развојот на компаниите  со што работодавачите би станале безбедни.

МАРТ , 2010 ГОДИНА

•    Влијанието од финанисиската и економската криза – утврдување на плата и политичка улога – Загреб
•    Со споделување на искуството , заклучивме дека во услови на криза потребно е развојот на социјалниот дијалог на две нивоа со создавање на политиките за плата со одредбите за безбедност на работодавачите од компаниите
•    Согласноста на легислативата е утврдена со создавањето на платите со цел да се избегне дискримнација на платите и неплаќањето на непријавената работа , кое би можело да се случи преку подигање на свесноста и преку информирање на работодавачите и работниците.

СЕПТЕМВРИ , 2009 ГОДИНА

Достигнувања на ОРМ во текот на овој период
•    потпишана е трипартитна општа спогодба
•    нова регулатива за критериумите за репрезентативност
•    нова регулатива за зајакнување на работата на ЕСС
•    ангажирани повеќе работодавачи за колективното преговарање
•    преговори за докажан квалитет и поголемо покривање на работодавачите
•    подобрени услуги
•    поголемо членство
•    почесто присуство
•    изготвување на веб локацијата
•    Развој и обезбедување услуги
•    Одржана дводневна работилница за равој и доставување услуги
Персоналот и работодавачите на организацијата ги потврдија методите за развој и обезбедување на успешни услуги според потребите на работодавачите

ЈУНИ 2011 ГОДИНА

•    Идни активности на ОРМ
•    Обезбедување услуги заради сопствена имплемнтација на ЗБЗР
•    Обезбедување услуги според потребите на работодавачите за мирно решавање на спорови во рамките на компаниите
•    Постојано превземање мерки за институционално спроведување за предлог измените во ЗРО (ЕСС, Влада, парламент)
•    основање нови здруженија и зајакнување на нивните капацитети за колективно преговарање
•    развој на систем – помагање на работодавачите да пријават слоупотреба на боледување
•    создавање на услови за употреба на реформските алатки на ЕУ преку размена на искуствата со Р. Словачка
•    Утврдување на минимална плата на национално ниво
•    Идни активности
•    напори за да се зајакнат капацитетите на ЕСС и на ОРМ
•    Усогласување на националната номенклатура на активности во рамките на социјалните партнери
•    Продлабочување на соработката со МОТ и регионалните здруженија на работодавачи
•    Постојана инволвираност во делот на имплементација на ЕУ регулативата со македонската
•    Оживување на социјалниот дијалог на локално ниво