Принципи

Принципи

Принципи
декември 28, 2021

Принципи на организацијата:

    •   Членувањето во ОРМ е доброволно;
    •   Сите членови на организацијата имаат право да учествуваат во нејзината работа; 
    •   Членството во ОРМ подразбира плаќање членарина;
    •   ОРМ се залага за поголемо значење и улога на социјалниот дијалог