Практичен Водич за организациски развој на граѓанските организации

Практичен Водич за организациски развој на граѓанските организации

Практичен Водич за организациски развој на граѓанските организации
декември 28, 2021

Почитувани,

 

Во рамките на зајакнување на капацитетите на граѓанскиот сектор во Република Македонија и имајќи ја во предвид неговата кохезивна сила, беше изготвен Водич за организациски развој, како дел од Европската агенда за активно вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики.

Овој водич е дел од Европскиот проект за “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето на одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ”, каде што ОРМ е еден од партнерите во неговата имплементација. Целта на проектот е да им се помогне на граѓанските организации, во насока на нивен организациски, финансиски и структурен развој, како и нивна активно вклученост во процесите на креирање на јавните политики.

 

Водичот е подготвен на македонски, албански и англиски јазик и истиот може да го превземете on-line на веб страната на нашата партнерска организација МЗЗПР:

Промоција на Практичен Водич за организациски развој на граѓанските организации