Our Services

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ДЕЛУВАЊЕ

Како репрезентативна организација на работодавачи, ОРМ

УЧЕСТВО

Преговарање и склучување на колективните договори

ЛОБИРАЊЕ

ОРМ ги застапува интересите на своите членови и

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

Преговарање и склучување на колективните договори

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ

Економско-социјален совет на Република Македонија