Основан е ЛЕСС во општина Ресен

Основан е ЛЕСС во општина Ресен

Основан е ЛЕСС во општина Ресен
декември 28, 2021

Крајната цел на проектот е подобрување на трипартитниот и бипартитниот социјален дијалог како начин за постигнување економски развој и социјален напредок.

Проектот има сеопфатен пристап и има за цел да обезбеди техничка поддршка на институциите и учесниците во процесот на социјален дијалог преку три меѓусебно поврзани компоненти:
1.    Зајакнување на социјалниот дијалог на национално и локално ниво;
2.    Поттикнување на колективното договарање и воспоставување инфраструктура за колективно договарање на ниво на сектор;
3.    Вспооставување механизам за мирно решавање на работни спорови.

Во рамки на првата компонента, проектот  поддржува основање на шест локални економско-социјални совети (ЛЕСС), преку иницирање и поддршка на  преговори помеѓу општините, синдикатите и работодавачите, потпишување спогодба за основање на ЛЕСС и опремување на секретаријатите на  ЛЕСС со мебел и компјутерска опрема.