Одржана 19та седница на Економско социјалниот совет

Одржана 19та седница на Економско социјалниот совет

декември 28, 2021

 

На седницата беа разгледувани и барањата поднесени од ОРМ,

По предлогот  – на работникот  со возраст над 57 години кој работи тешки физички работи , работодавачот  да му се исплаќа надомест во висина на износот на пензија  до остварување на правото за редовно пензионирање согласно закон, на седницата се заклучи ,предлогот да се достави до Комисијата за законите од трудовата свера, која е во рамките на ЕСС, да го разгледа предлогот, да направи дополнителна анализа во консултации со претставници од Фондот за пензиско-инвалидско и Фондот за здравствено осигурување и да го подготви предлогот за следната седница на ЕСС.

За барањето

Да се измени член 8 од Општ колективен договор (ОКД) за приватниот сектор од областа на стопанството, кој се однесува на прераспределување на работникот на друго работно место со писмен акт на работодавачот-се предложи од членовите на ЕСС да се врати членот од ЗРО за прераспоредување пред измените на ЗРО од 2005 година.

За барањето

Да се измени и дополни член 24 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, во насока работодавачите во зависност од нивните потреби и финансиски можности, самите да одлучуваат дали на вработените да им го исплаќаат утврдениот надоместок или како замена да даваат на вработените дополнителен слободен ден, се заклучи –како што веќе Министертсвото за труд и социјална политика го даде одговорот, дека Во врска со барањето за измена на член 24 од Општиот Колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, треба предлозите за измена и дополнување да се доставуваат до учесниците, односно потписниците на колективниот договор. Членовите  на ЕСС од страна на синдикатот  и на седницата беа категорични дека за тој член како социјални партнери досега сме преговарале и во овој момент не се согласуваат со бараните измени од страна на работодавачите.

Се заклучи дека првиот предлог дополнително ќе се доработи на Комисијата за работни односи во рамките на ЕСС , а вториот не се прифати.