Одржан третиот семинар од ОРМ за Заштита од вознемирување на работнотo место ( психичко и полово) – МОБИНГ

Одржан третиот семинар од ОРМ за Заштита од вознемирување на работнотo место ( психичко и полово) – МОБИНГ

декември 28, 2021

На 24 септември во просториите на Клубот на новинари ОРМ го реализира семинарот за Заштита од вознемирување на работнотo место.
На семинарот присуствуваа вработени лица во правните сектори и секторите за организација и човечки ресурси кои имаат обврска редовно, навремено и целосно да ги следат и примнуваат позитивните прописи од оваа област, а посебно Законот за заштита од вознемирување на работното место,  Законот за работните односи и Општиот  колективен договор за приватниот сектор од областа на  стопанството.
Учесниците  изворно од пракса,  со правната проблематика за заштитаа од вознемирувањето на работното место,  согласно  законските прописи како  и  судската практика, кај нас и во земјите членки на еврoпската унија,   за сличностите  и разликите   со дискриминацијата ,  видови на  правни образци  и  практични примери за мобинг подетално  ги запозна Предавачот Бети Саздовска Содиќ, Аналитичар за човечки ресурси во НЛБ Тутунска банка АД Скопје, воедено и  Член  на Организација на работодавачи на Македонија во делот за правни работи како и член во  работните тимови за изготвување на Општиот колективен договор за приватниот сектор и Гранскиот колективен договор за финансиските  организации.


Во изминатиот период се одржаа и семинарите,
•    Во врска со последните измени во Општиот колективен договор од областа на стопанството- Организација на работодавачи на Македонија организира семинар на 7 мај на тема:
Колективното договараање стожер на социјалниот дијалог
Предавачите се членови во тимот за преговори на Општиот колективен договор:
– Ангел Димитров, Претседател на Организација на работодавачи на Македонија и член на Економско социјалниот совет на Република Македонија и
– Анче Владичевска, Член на Управен одбор на Организацијата на работодавачи на Македонија, член во тимот за преговори на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството АГЕНДА
•    Во врска со Законот за работни односи на тема –Откажување на договорот за работа од страна на работодавачот од причини на вина, од лични и од деловни причини-семинар одржан на 21 март
Предавачот  е член во тимот за преговори на Општиот колективен договор:
– Николина Миланова потпретседател на Организација на работодавачи во делот за правни работи на ОРМ и член на Економско социјалниот совет на Република Македонија