Најава за Првиот јавен повик за поддршка на мали и средни претпријатија

Најава за Првиот јавен повик за поддршка на мали и средни претпријатија

декември 28, 2021

Почитувани,

Ја споделуваме со вас најавата на Владата на Република Македонија за објавување на првиот  јавен повик за поддршка на мали и средни претпријатија, во рамките на третиот столб од Планот за економски раст на Владата на РМ. Поддршката во себе ќе ги вклучува следниве инструменти:

–       Кофинансирање на грантови за мали и средни претпријатија со тенденција на брз пораст („Газели“);

–       Кофинансирање на грантови за микро претпријатија;

–       Кофинансирање на грантови за подобрување на иновативноста;

–       Кофинансирање на грантови за стручно усовршување и пракса за нововработени млади лица.      

Воедно, ви напоменуваме дека во рамките на мерките за микро,мали и средни претпријатија, трет столб од  Планот за економски раст на Владата на Р.М, предлог измените предложени од ОРМ беа прифатени и имплементирани во мерката.

Повикот ќе биде отворен заклучно со 11 Јуни 2018 година. На следниов линк можете да најдете тековни информации за повикот и начинот на аплицирање: http://www.fitr.mk/stolb3/

 

Извор на фотографија: http://vlada.mk/node/14553