Македонска рамка на квалификации инструмент за комуникација помеѓу работодавачите и образовниот систем

Македонска рамка на квалификации инструмент за комуникација помеѓу работодавачите и образовниот систем

декември 28, 2021

Со заживување на Македонската рамка на квалификации ќе се овозможи лесна препознатливност на предходните и на новите квалификации од страна на работодавачите во земјава и во странство, и со тоа ќе се овозможи поголема вработливост на пазарот на трудот.

Рамката има 8 нивоа и 6 поднивоа (од 5 до 7 ниво) и описи за секое ниво. Со описите се одредува нивото на комплексноста на знаењата, вештините и на компетенциите . Описите на квалификациите се засноваат на резултати на учење и претставуваат збир на сертифицирани и документирани резултати на учење (знаења, вештини и компетенции) во согласност со  дадени стандарди, без оглед на тоа како и каде се стекнати.

Но како да заживее МРК?
Само со вклучување на работодавачите во целиот процес на МРК. Затоа велиме дека таа  истовремено претставува и инструмент за комуникација помеѓу заитересираните страни корисници на истата (институции, ученици студенти, наставници, работодавачи, понудувачи на обуки, креатори на политики, комори, организација на работодавачи и сл.) Но, како значаен придонес е  систематско вклучување на работодавачите во образовниот прoцес, со што ќе се зголеми релевантноста на сите видови квалификации, кон потребите на бизнисите и пазарот на трудот во целост.

Важно е да се напомене дека улогата на работодавачите започнува со описот на работното место во нивната организација што го даваат во изготвувањето на стандардите за занимања преку учеството во работните групи, во развивањето на нови квалификации со учество како членови во Секторските комисии и во усвојувањето на квалификациите со учеството во највисокото тело за МРК, како членови на Националниот Одбор на МРК.

Но, тука не застануваме.Наша понатамошна активност ќе биде да се доближиме и да ги запознаеме работодавачите од сите сектори со нивната улога во МРК и можноста самите да изготвуваат стандарди на занимања за нивните потреби, за да можеме да образуваме кадри според реалната потреба на пазарот на трудот и да бидат барани од индустријата, а со тоа ќе се и обезбеди нивно полесно  вработување.