Кој може да биде член на ОРМ?

Член на ОРМ може да биде секој работодавач со седиште во Република Македонија, или странски работодавач кој на територијата на РМ има претставништво или подружница, или на друг начин врши дејност, во согласност со важечките прописи.