Këshilli ekonomik dhe social

Këshilli ekonomik dhe social

Këshilli ekonomik dhe social
декември 28, 2021

ЕKëshilli ekonomiko dhe social (KES) i Republikës së Maqedonisë është organ i pavarur i cili përbëhet nga partnerët social: organizatat përfaqësuese të punëdhënësve, sindikatat dhe ministritë
përfaqësuese të Qeverisë së RM. Deri më tani ka numrin maksimal të anëtarëve të regjistruar të cilët përfaqësojnë punëdhënësit. Nëpërmjet këtij organi OPM-ja mbart qëndrimin e anëtarëve të saj – të punëdhënësve në lidhje me ndryshimet në legjislacionin për marrëdhënie pune.