Како Работодавачите да обезбедат место во преговарачкиот тим во Брисел имајќи го предвид хрватското искуство

Како Работодавачите да обезбедат место во преговарачкиот тим во Брисел имајќи го предвид хрватското искуство

декември 28, 2021

 

Поглавје 19  содржи :

Социјален Дијалог :

Acquis во социјалната сфера вклучува минимални стандарди во областа на трудовото право, еднаквост, здравјето и безбедноста при работа и дискриминација.  Државите Членки учествуваат во социјалниот дијалог на европско ниво и во политичките процеси на ЕУ во областа на вработувањето и придонесуваат кон напорите на социјална инклузија и социјална заштита. Европскиот социјален фонд е главниот финансиски инструмент преку кој ЕУ го поддржува спроведувањето на нивните стратегии за вработување и придонесува кон социјалната инклузија (правилата за спроведување се опфатени во  Поглавје 22, кое се занимава со сите структурни инструменти).

Проблеми во трудовото законодавство  на кои треба да се посвети големо внимание особено кога се преведуваат Директивите е делот во кој се предочува потребата –која е целта и зошто е неопходно транспонирање на соодветната директива.  Прекувремена работа,годишни одмори, секторски прописи (сите области на прекуграничниот транспорт, области кои се запознаени со институтите за пасивна и активна должност-здравство, области кои содржат карактеристики на повеќе сектори, како што е риболов итн.)

Пример кај Дитрективата за работното време,Цел на директивата е да се усвојат минималните барања кои покриваат одредени аспекти  од организирање на работното време, а кои се во врска со безбедноста и заштитата на здравјето при работа. (Директивата за работно време е веќе транспонирана во македонската легислатива)

На работилницата беше презентирано и искуството од транспонирањето на Директивата за работничките совети  во Хрватска. Дилемите за директивата се слични со дилемите во Македонија. Во  Македонија  претставниците од МТСП ги консултираа репрезентативните социјални партнери –Работодавачите и Синдикатите во поглед на транспонирањето на истата. Првиот дел кој се однесува на информирањето на работниците и формирањето на работнички совети на европско ниво за транснационални компании, партнерите се изјаснија дека немаат забелешки во поглед на транспонирањето.Но во вториот дел на директивата формирање на работнички совети на ниво на компании со цел подобро информирање на работниците социјалните партнери заради одредени нејаснотии побараа одложување на тој дел.

За пошироко информирање на работодавачите на веб страната на ОРМ се прикачени примери на преведени директиви на хрватски во делот,индустриските односи,Иницијатива за вработување, Начела за социјалната сигурност и …