Индустриски односи и социјален дијалог – Прогрес проект ЕУ програма – Поддршка за европскиот социјален дијалог

Индустриски односи и социјален дијалог – Прогрес проект ЕУ програма – Поддршка за европскиот социјален дијалог

Индустриски односи и социјален дијалог – Прогрес проект ЕУ програма – Поддршка за европскиот социјален дијалог
декември 28, 2021

 

ОРМ како партнер ги започна активностите  на kick-off  средбата одржана во Љубљана на 24 јануари за проектот:

Зајакнување насоцијалниот дијалог во секторите трговијата на мало, прехранбената индустрија и земјоделскиот сектор во Македонија и Црна Гора.

Времетраење на проектот  од 15 декември 2011 до 14 декември 2012 (12 месеци).

Носител на проектот е ZDS асоцијација на работодавачи на Словенија, а останатите партенери се: BDU Bildungswerk der Unternehmerverbände (германски работодавачи), Секторски синдикат(и) Македонија (АГРОСИНДИКАТ и ТРГОВИЈА), UPCG црногорските работодавачи, Секторски синдикат(и) Црна Гора и Словенечките синдикати.

 

Цели:

  • Промоција на имплементација на acquis communautaire во областа на социјалниот дијалог во Република Македонија и Црна Гора
  • Зголемување на свесноста и разбирањето кај работодавачите и претставниците на работниците за европскиот социјален дијалог
  • Адаптација на социјалниот дијалог на промените и предизвиците во вработувањето и работата, како што се модернизација на пазарот на трудот, флексибилно
  • Зајакнување на капацитетите на социјалните партнери во Словенија, Македонија и Црна Гора да придонесат кон европскиот социјален дијалог

Целите на проектот планираме да ги реализираме преку  панел дискусии и тркалезни маси заедно со претставниците од експертите за социјален дијалог од Германија и Словенија, преку студиска посета за размена на искуства во Словенија до продуцирање на публикација за европскиот социјален дијалог и примената на истиот во Македонија и Црна Гора.

Овој документ е финасиран од ЕУ, неговата содржина е одговорност единствено на OРМ и неможе под никакви околности да се смета за одраз на ставот на Европската унија.