Договорени најниските основни плати од репрезентативните социјални партнери, за земјоделие 8.080,00 ден и за прехрамбена индустрија 9.100,00 ден

Договорени најниските основни плати од репрезентативните социјални партнери, за земјоделие 8.080,00 ден и за прехрамбена индустрија 9.100,00 ден

декември 28, 2021

Воедно, страните на оваа Спогодба од ОРМ претседател на здружението за земјоделство г-дин Томислав Давков и прехрамбена индусстрија г-дин Влатко Ѓеоргиевски, како и од страната на Агросиндикатот г-дин Живко Даневски и со претходно склучените спогодби и измени и дополнување на колективниот договор , се согласија да извршат усогласување и да изготват пречистен текст на колективниот договор од земјоделството и прехрамбената индустрија.

Во особено сложената економска состојба предизвикана од должничката криза  во Европа, репрезентативните социјални партнери врз основа на заемната доверба уште еднаш ја потврдија сериозноста на релевантни фактори во социјалниот дијалог на бипартитно ниво.