Anëtarësimi

Anëtarësimi

Anëtarësimi
декември 28, 2021

Anëtarësimi në organizatë bëhet pas nënshkrimit të deklaratës për anëtarësim.

Anëtarësimi nënkupton të drejta dhe detyrime sipas Statutit.