Промоција на Прирачник за Законот за работните односи

Промоција на Прирачникот за практична примена на Законот на работните односи

Првата промоција ќе се одржи во хотел Оаза – Штип, 13 Октомври 2010,
Битола, 19 Октомври 2010,
Струмица, 26 Октомври 2010,
Скопје, 3 Ноември 2010
Овозможено од страна на Австриската Програма за Развој и Соработка – ADA и Меѓународната организација на трудот.

ЦЕЛ НА ПРИРАЧНИКОТ
Целта на овој прирачник е да послужи како водич за претпријатијата и правните лица кое се одговорни да ги применат одредбите на Законот за работните односи во своите компании. Преку серија на прашања и одговори водичот се обидува да одговори на практичните прашања кои ги имаат работодавачите во поглед на примената на Законот за работните односи.

ПРОГРАМА
9.30 – 10.00    Пристигнување и регистрација на учесниците
10.00 – 10.15   Обраќање
·    претставник на Организацијата на работодавачи на МакедонијаОРМ
·    претставник на Бизнис конфедерација на Македонија – БКМ
10.15 – 11.00    Претставување на прирачникот
·    Ангел Димитров – ОРМ
·    Предраг Милосављевиќ – ОРМ
·    Викторија Митрикеска – БКМ
11.00 – 11.30    Кафе пауза
11.30 – 12.00    Претставување на прирачникот.Најновите измени на Закон за работните односи
·    Ангел Димитров – ОРМ
·    Предраг Милосављевиќ – ОРМ
·    Викторија Митрикеска – БКМ
12.00 – 12.45    Прашања и одговори
13.00    Ручек