Промовирани студиите за НЕСС,ЛЕСС и ЗКК

 

На 25 и 26.02.2015 – Во рамки на проектот ‘ Унапредување na социјалниот дијалог ‘ поддржан од Европската Унија, а проведуван од Меѓународната организација на труд – МОТ за потребите на ОРМ , Синдикатите и Владата се одржа дводневна работилница на која се разгледаа студиите за состојбата во Економско социјалниот совет, Локалните Економско социјални совети и Заедничкиот консултативен комитет со ЕУ, се дадоа предлог мерки за зголемување на влијанието на овие три тела во кои ОРМ како претставник на работодавачите и единствен репрезентативен партнер .Воедно се подготви  и Акциски план за спроведување на договорените препораки. Работилницата беше водена од тим лидерот на проектот г-ѓа Кристина Михеш од МОТ специјалист кој ги претставува интересите на Владата.