Потпишана Спогодба за продолжување на Колективен договор од тутунското стопанство

Претседателот на Здружението за тутунско стопанство при ОРМ Лидија Групчева и претседателот на АГРО синдикат Живко Даневски  на  07 Ноември 2011 година потпишаа Спогодба за продолжување на Колективниот договор за вработените од тутунското стопанство.