За нас

Нашата визија: Македонија да биде развиена и одржлива економија со квалитетна берза на трудот и задоволни и мотивирани граѓани. 

Нашата мисија: Креирање мерки и политики преку активно учество на работодавачите и унапредување на социјалниот дијалог со сите засегнати страни.

Основните цели и задачи на Организацијата е да ги застапува интересите на работодавачите воопшто и посебно во социјалното партнерство, да се грижи за развој и остварување на правата и слободите на работодавачите, колективно договарање, склучување и спроведување на Општиот колективен договор за стопанство во Р.М и Колективни договори на ниво на дејности.

Принципи на организацијата:

  • Членувањето во ОРМ е доброволно;
  • Сите членови на организацијата имаат право да учествуваат во нејзината работа;
  • Членството во ОРМ подразбира плаќање членарина;
  • ОРМ се залага за поголемо значење и улога на социјалниот дијалог

Кодекс на однесување

 

Извештаите за работa

 

Финансискиот извештај (гранд-членарина)