УЧЕСТВО

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

За било какви дополнителни информации ве молиме јавете се на нашиот број:

конкурентнаПЛАТА
Истражување за плати, додатоци и надоместоци

ПРИКАЖИ

Учество во

 • Економско – социјалниот совет
 •  Работни групи при ЕСС и МТСП
  • Комисија за утврдување на репрезентативност
  • Работна група на ЗРО
  • Работна група – Закон за мобинг
  • Работна група за АПВМ
  • Работна група за Стратегија за намалување на невработеноста
  • Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности за мажите и жените
  • Нациналло координативно тело за недискриминација
 • Управен одбор на АВРМ
 • Фондот за пензиско инвалидско осигурување
 • Одбор за акредитација на високото образование
 •  Одбор за евалуација на високото образование
 • Национален одбор за Национална рамка за квалификации
 • Управното тело на Координативното тело за општествена одговорност
 • Национален советот за безбедност и здравје при работа
 • Секторскиот комитет за следење на Оперативната програма за развој на човечки ресурси
 • Работна група за изработка на Национална стратегија за намалување на сиромаштијата
 • Номинирани три члена од ОРМ во Локалниот ЕСС во Куманово, Тетово, Гостивар, Скопје, Општина Гази Баба, Свети Николе, Велес, Ресен, Струмица, Штип, Битола
 • МОН – Управно тело за Стратегија и Акциски план за претприемничко учење, Стратегија за образование
 • И други тела