Публикации

КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ

За било какви дополнителни информации ве молиме јавете се на нашиот број:

конкурентнаПЛАТА
Истражување за плати, додатоци и надоместоци

ПРИКАЖИ

Предлог политики за пристап до финансиски услуги

Отвори PDF

Премостување на возрасниот јаз – Во светлината на еднаквоста принцип на Европската унија

Отвори PDF

Анализа на колективно договарање во Северна Македонија

Отвори PDF

Дијагностика на општинските пазари на труд во Северна Македонија

Отвори PDF

Анализа на бугарскиот пазар и извоз можности за кондиторски производи и Анализа на шведскиот пазар и извоз можности за преработено овошје и зеленчук

Отвори PDF

Компаративна анализа на анкетата на проектот „Аgegap“

Отвори PDF

Документ со препораки за креирање на политики за извоз

Отвори PDF

Предлог политики за овозможување правна и регулаторна средина

Отвори PDF

ИЗВЕШТАЈ – ЕВАЛУАЦИЈА на извозната подготвеност / проектните резултати

Отвори PDF

Предлог политики за промоција на фер конкуренција

Отвори PDF

Оценување на влијанието на активните програми на пазарот на трудот: клучни наоди

Отвори PDF

Извештај за структурата, функционирањето и ефективноста на локалните економско социјални совети во Република Северна Македонија

Отвори PDF

ПРЕМОСТУВАЊЕ НА „МЕЃУГЕНЕРАЦИСКИОТ ЈАЗ“ – РАЗВОЈ НА ИНИЦИЈАТИВИТЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО МЕЃУГЕНЕРАЦИСКИОТ ЈАЗ

Отвори PDF

Национална агенда за општествена одговорност на претпријатија за Република Македонија

Отвори PDF

Поволна бизнис-клима за одржливи претпријатија во Република Северна Македонија

Отвори PDF

АНАЛИЗА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „МЕЃУГЕНЕРАЦИСКИ ЈАЗ”

Отвори PDF

Предлог политики за претприемачка култура услуги за поддршка за стартапи и претпријатија

Отвори PDF

Прирачник за БЗР – ал

Отвори PDF

Прирачник за БЗР – мк

Отвори PDF

Прирачник за ППР – мк

Отвори PDF

ПРИРАЧНИК ЗА ИЗВОЗ – Извозна подготвеност, ценовна стратегија, продажен настап, извозни преговори, транспорт, царина, финансирање на извозот

Отвори PDF

Прирачник за ППР – ал

Отвори PDF

Предлог политики за владеење на правото и безбедни права на сопственост

Отвори PDF

Предвидете ги, подгответе се и одговорете на кризите ИНВЕСТИРАЈТЕ СЕГА ВО СИЛНИ СИСТЕМИ ЗА БЗР

Отвори PDF

Правна анализа за регулирање и имплементација на „работата на далечина” (telework) во македонскиот трудово-правен контекст

Отвори PDF

Национален преглед на утврдувањето на платите преку колективното договарање во Северна Македонија

Отвори PDF

Процена на функционирањето на трипартитниот социјаен дијалог

Отвори PDF