Како да станете член на ОРМ?

Членството во Организацијата се стекнува со потпишивање пристапна изјава и редовно плаќање членарина.