За нас

Напишано од Administrator Посети: 9290

Нашата визија: Македонија да биде развиена и одржлива економија со квалитетна берза на трудот и задоволни и мотивирани граѓани. 

Нашата мисија: Креирање мерки и политики преку активно учество на работодавачите и унапредување на социјалниот дијалог со сите засегнати страни.

Основните цели и задачи на Организацијата е да ги застапува интересите на работодавачите воопшто и посебно во социјалното партнерство, да се грижи за развој и остварување на правата и слободите на работодавачите, колективно договарање, склучување и спроведување на Општиот колективен договор за стопанство во Р.М и Колективни договори на ниво на дејности.

Принципи на организацијата:

Кодекс на однесување

 

Извештаите за работa

 

Финансискиот извештај (гранд-членарина)