Пристапување

Посети: 13665

Членството во Организацијата се стекнува со потпишување на пристапна изјава.

Со пристапувањето членките имаат права и обврски согласно статутот.