Вклучување на сите засегнати страни во подобрување на реформите за БЗР

Почитувани,

 

Во рамките на проектот "Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ" – ЕuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK", раководен од страна на МЗЗПР, каде што ОРМ е партнер, беше изготвено промотивно видео за унапредување на областа на безбедноста и здравјето при работа, со заеднички настап на сите активни чинители и засегнати страни.

Промотивното видео можете да го погледнете на следниов линк:  https://www.youtube.com/watch?v=HXRagmVXzVA&fbclid=IwAR3RcJDUGlYRiH70YbmlkSqYy0QBnFyHY6RKZ_SosxtZnced6O5PBbD4qWk 

 

Тимот на ОРМ