Весници и брошури

Посети: 9828

ПРИСТОЈНО РАБОТНО ВРЕМЕ Бизнис приоритети за побрз развој Поволна Бизнис клима за одржливи претпријатија во Македонија 

Организација на Работодавачи на Македонија - ВЕСНИК Бр.1

Организација на Работодавачи на Македонија - ВЕСНИК Бр.2

Организација на Работодавачи на Македонија - ВЕСНИК Бр.3

Водич за вашите права на пензија

Влијанието на кризата врз платите во Македонија

Брошура за Зајакнување на социјалниот дијалог во секторите трговија, прехрамбена индустрија и земјоделие во Словенија, Макеоднија и Црна Гора

Бизнис приоритети за побрз развој

Прирачник за колективно договарање и решавање спорови во јавната служба

ФУНДАМЕНТАЛНИ КОНВЕНЦИИ НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ