Како да станете член на ОРМ?

КОНТАКТИРАЈ НЀ

КОИ СМЕ НИЕ

Организација на работодавачи
Организацијата на работодавачи претставува над 15 сектори, во кои се
вработени скоро 70 000 вработени во 1012 претпријатија од приватниот
сектор во Република Македонија. Вклученоста на ОРМ се однесува на
теми во интерс на работодавачот поврзани со образованието,
инфраструктура, општествена одговорност, безбедност и здравје при
работа, трудовата и социјална легислатива, оданочување,
инверстирање, казнена политика, кредитирање.

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ

ЗА НАС

Нашата визија

НАШАТА ВИЗИЈА

Македонија да биде развиена и одржлива економија со квалитетна
берза на трудот и задоволни и мотивирани граѓани.

Нашата мисија

НАШАТА МИСИЈА

Креирање мерки и политики преку активно учество на
работодавачите и унапредување на социјалниот дијалог со сите
засегнати страни.

Основните цели и задачи

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Организацијата ги застапува интересите на работодавачите воопшто и
посебно во социјалното партнерство, да се грижи за развој и остварување
на правата и слободите на работодавачите, колективно договарање,
склучување и спроведување на Општиот колективен договор за
стопанство во Р.М и Колективни договори на ниво на дејности.

ИСТАКНАТИ ВЕСТИ

Организацијата на работодавачи на Македонија потпиша меморандум за соработка со Економскиот факултет-Скопје при УКИМ

Организацијата на работодавачи на Македонија потпиша меморандум за соработка со Економскиот факултет-Скопје при УКИМ Вчера, Претседателката на ОРМ Владанка Трајкоска и Деканот на Економскиот факултет-Скопје, проф. д-р Предраг Трпески одржаа состанок на кој се склучи Меморандум за соработка помеѓу двете страни за работи од заеднички интерес: – Презентирање на практични проблеми, решенија, предизвици и можности

Влијание на енергетската криза врз компаниите на отворениот пазар на енергија и постапките за отпочнување на сопствено производство на струја

Влијание на енергетската криза врз компаниите на отворениот пазар на енергија и постапките за отпочнување на сопствено производство на струја Во услови на големи и растечки предизвици за компаниите, Организацијата на Работодавачи на Македонија (ОРМ), со поддршка на Меѓународната Организација на Трудот (МОТ) спроведе анкета на компаниите за да се оценат ефектите од енергетската криза.Оваа

Keeping the lights on: challenges and opportunities for companies on the liberalized energy market in North Macedonia

Impact of the energy crisis on companies on the open energy market and the procedures for starting their own electricity production In the face of great and growing challenges for companies, the Employers’ Organization of Macedonia (ORM), with the support of the International Labor Organization (ILO), conducted a survey of companies to assess the effects

НАШИ АКТИВНОСТИ

alt alt

ECONOMIC-SOCIAL COUNCILS

The Economic and social council of the Republic of Macedonia ... повеќе>>

alt alt

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ

Економско-социјален совет на Република Македонија ... повеќе>>

alt alt

Collective agreement

Negotiating and concluding collective agreements ... повеќе>>

alt alt

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

Преговарање и склучување на колективните договори ... повеќе>>

alt alt

LOBBYING

ORM represents the interests of its members and ... повеќе>>

alt alt

ЛОБИРАЊЕ

ОРМ ги застапува интересите на своите членови и ... повеќе>>

НАШИ ПРОЕКТ

БРЗА АПЛИКАЦИЈА ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ОРМ